Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/ortopedisktmagasin.se/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: Rökstopp lönar sig för ortopedkirurgin

Rökstopp lönar sig för ortopedkirurgin

Livsstilsfaktorers inverkan på operationsresultat har hittills inte fått särskilt mycket uppmärksamhet vid vetenskapliga utvärderingar.

Det är allmänt känt att tobaksrökning orsakar enorma hälsoproblem i västvärlden. Mindre känd är omfattningen av de problem som rökningen orsakar i samband med kirurgiska och ortopediska ingrepp. Livsstilsfaktorers inverkan på operationsresultat har hittills inte fått särskilt mycket uppmärksamhet vid vetenskapliga utvärderingar.

Bakgrunden till den svenska rökstoppstudien var att spännande data från Danmark12 visade att rökare som erbjöds rökavvänjning inför kirurgi hade en kraftig reduktion av antalet postoperativa komplikationer. I den danska Lancetpublikationen hade 6-8 veckors preoperativ rökavvänjning erbjudits med god effekt på operationsresultaten. Det var dock oklart om rökavvänjning även kunde vara effektivt inför allmänkirurgsiska ingrepp och om rökavvänjningsperioden kunde förkortas.

Första studien i världen

Världens första vetenskapliga studie i syfte att bland annat utvärdera hur kort tids preoperativt rökstopp inverkar på risken för komplikationer efter elektiv ortopedisk kirurgi har just avslutats vid Karolinska Institutet23 under ledning av Johanna Adami. Två doktorsavhandlingar45 baserade på denna unika studie har försvarats under hösten 2008. Studien var upplagd som en randomiserad klinisk multicenterstudie i Stockholmsregionen och patientrekryteringen skedde vid kirurg- och ortopedklinikerna på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus samt Norrtälje sjukhus.

117 patienter i studien

I studien ingick 117 patienter med planerade operationer för elektiv allmänkirurgi, höftleds och knäledsoperationer. Interventionsgruppen genomgick i genomsnitt 4 veckors rökstoppsintervention innan operation med veckovisa möten eller telefonkontakt och erhöll gratis nikotinersättningsmedel. Rökavvänjningen fortsatte även fyra veckor postoperativt. Kontrollgruppen behandlades enligt sedvanliga rutiner på respektive klinik.

I kriterierna för postoperativ komplikation så krävdes det att man genomfört någon form av åtgärd, utredning eller behandling av densamma. Alla patienter som ingick i studien hade rökt i genomsnitt 34–36 år. Resultaten visade en mycket kraftig reduktion av komplikationer hos dem som fick rökavvänjningshjälp. Enligt intention to treat hade kontrollgruppen en total komplikationsfrekvens på 41% och
rökavvänjningsgruppen 21% (P=0.03). Relativa riskreduktionen för att drabbas av någon komplikation var 49% och number needed to treat (NNT) var 5. Komplikationerna var främst sårinfektioner samt blödningar och lymfansamlingar i
operationssåret. En klart större andel förblev rökfria i gruppen som hade genomgått rökavvänjningsprogrammet vid såväl korttids- som långtidsuppföljningen efter ett år.

Danmark rekommenderar rökstopp i samband med operation

I Danmark har Sundhetsstyrelsen (motsvarighet till Socialstyrelsen) gått ut med allmänna rekommendationer där man rekommenderar preoperativt rökstopp då bevisningen om dess positiva effekter är tillfyllest. Hälsoekonomiska analyser visar att stora besparingar kan ske om man inför rökavvänjning i rutinsjukvården.

Ytterst få svenska kliniker erbjuder rökavvänjning

Idag är det ytterst få kliniker i Sverige som erbjuder rökavvänjning även om metoden för att minska ohälsa och utgifter är väl studerad och dess kostnadseffektivitet väl beskriven. Förutom minskat lidande för patienten så finns det att stora vinster i behandlingsresultat att hämta utanför operationssalen då besparingar sker i form av kortare vårdtider, minskad läkemedelskonsumtion, färre återbesök och kortare sjukskrivningar. Rökavvänjning skulle således kunna vara en av ortopedins potentiellt mest kostnadseffektiva preventiva åtgärder.

Oetiskt ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Rökstopp inför planerade ortopediska och allmänkirurgiska ingrepp reducerar risken för komplikationer efter kirurgi. Det är oetiskt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att inte erbjuda rökavvänjning som bevisligen förbättrar vårdkvalitet. Dessutom visar våra resultat att metoden är kostnadsbesparande för vårdorganisationen i sin helhet.

JOHANNA ADAMI
är huvudman för svenska rökstoppstudien.
leg, läk, docent vid Institutionen för medicin, enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet

Referenser
fn1. Sorensen, L.T., T. Karlsmark, and F. Gottrup, Abstinence from smoking reduces incisional wound infection: a randomized controlled trial. Ann Surg, 2003. 238(1): p. 1-5.

2 Moller, A.M.,Villebro N, Pedersen T, Tonnesen H., Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial. Lancet, 2002. 359(9301): p. 114-7.

3 Lindstrom, D., Sadr Azodi O, Wladis A, Tonnesen H, LInder S, Nåsell H, Ponzer S, Adami. J, Effects of a perioperative smoking cessation intervention on postoperative complications: a randomized trial. Ann Surg, 2008. 248(5): p. 739-45.

4 Lindström D. The impact of tobaccco use on postoperative complications. Thesis Karolinska Institutet 2008.

5 Sadr Azodi, O. Tobacco Smoking, High Body mass Index and The Outcome after surgery: the role of intervention. Thesis Karolinska Institutet 2008

SÖK

Sök bland publicerade artiklar