Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /hsphere/local/home/ohlssonwtf/ortopedisktmagasin.se/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: 3/2010 Ny avhandling om behandling av ländryggssmärta

3/2010 Ny avhandling om behandling av ländryggssmärta

Ska vi göra onda ryggar stel eller rörliga? Svante Berg jämför i sitt avhandlingsarbete steloperation med diskprotes och finner ingen signifikant skillnad i resultat. Han föreslår långtidsstudier.


Kronisk ländryggssmärta (KLS) orsakad av smärtsam diskdegeneration (SDD) behandlas idag ofta med steloperation (fusion) när konservativ
behandling med bland annat fysikalisk träning inte har lett till förbättring och symptomen är uttalade.
Denna kirurgiska behandling har hos de behövande visat sig lika effektiv som ledutbyte hos patienter med utsliten höftled, vad gäller förbättring av livskvalitet och funktion. Trots det finns det vissa problem med denna behandling, ett av dem är att efter primärt framgångsrik behandling kan KLS återkomma i en angränsande nivå (AN).
Detta har lett till utvecklandet av alternativa kirurgiska behandlingsmetoder som återskapar och upprätthåller rörligheten i behandlad nivå, för att undvika AN.
Den mest använda av dessa nya metoder är den som går ut på att ersätta den smärtande disken med en konstgjord (KD).
Avhandlingens upphovsman Svante Berg.


152 patienter i studien
Denna avhandling utgörs av fyra studier som jämför KD som utförs framifrån via buken med fusion utförd bakifrån, ur olika aspekter. Studierna baseras alla på ett material bestående av 152 patienter med SDD i en eller två disknivåer, i ålder mellan 20 och 55 år som lottades mellan de två behandlingsalternativen.


Hundraprocentig uppföljning
Den första studien jämförde utfallet av operationerna samt komplikationerna. Uppföljningen vid både 1 och 2 år var 100%. Studien visade att båda behandlingsalternativen ledde till klar förbättring, men att KD ledde till bättre resultat i de allra flesta patient baserade uppföljningsskalorna.
Patienterna i fusionsgruppen hade ett långsammare tillfrisknande som även pågick under andra året, varför skillnaderna mellan grupperna minskade fram till 2 års uppföljningen. Fortfarande hade dock KD-gruppen lägre genomsnittlig ryggsmärta, samt att 30 % uppfattade sig som helt smärtfria, mot 15 % i fusionsgruppen.
Ingen skillnad sågs avseende summan av antalet patienter som angav sig helt smärtfria eller mycket bättre, mellan grupperna (KD =73% och fusion =63%).


Kortare operationstid för KD-gruppen
Operationstiden och vårdtiden var kortare för KD-gruppen. Det var ingen skillnad i antalet komplikationer eller reoperationer mellan grupperna, bortsett ifrån att 17 patienter opererats med avlägsnande av det skruvinstrumentarium som använts.
Den andra studien rörde sexlivet och sexuella funktioner hos dessa patienter före behandling samt för respektive grupp efter behandlingen.
Före behandlingen hade en majoritet av patienterna uttalade störningar i sitt sexliv på grund av ryggsmärtor, något som förbättrades påtagligt till 2-års kontrollen och som korrelerade till minskad ryggsmärta men inte uppvisade några skillnader mellan behandlings- grupperna.


Retrograd ejakulation komplikation
Att operera mot ländryggen via buken som görs vid KD-behandling har utförts under lång tid med olika förväntade komplikationer, men speciellt att män fått ”retrograd ejakulation” har varit en frekvent rapporterad komplika- tion.
I denna studie gjordes friläggningen till kotpelaren med en teknik som innebär att men rundar bukhinnan med innehåll, till skillnad från tidigare rapporter där man frilagt rakt igenom innehållet i bukhålan. I studien förekom heller inga kvarstående fall av retrograd ejakulation.
Det visade sig dock att ett flertal män i fusionsgruppen rapporterade svårigheter att få orgasm efter operationen. Bland kvinnorna sågs inga skillnader i sexuella funktioner vid jämförelse före och efter operation eller mellan grupperna.


KD-gruppens patienter rörligare
Den tredje studien berörde rörlighet i kotsegmenten kring diskarna. Röntgenbilder togs vid framåt-respektive bakåtböjning i ländryggen före behandlingen samt vid 2-årsuppföljningen.
Resultatet visade att 78% av de fusionerade patienterna uppnådde sitt kirurgiska mål (stelhet) medan 89% av patienterna i KD-guppen nådde sitt (rörlighet). Patienterna i KD-gruppen uppvisade efter behandlingen en ökad rörlighet jämfört med innan.
Patienterna hade i båda grupperna före operationerna en sänkt diskhöjd, jämfört med en normativ databas med åldersmatchade friska individer. I fusionsgruppen förblev diskhöjden sänkt även efter behandlingen, medan den i KD-gruppen blev högre.
I icke behandlade delar av ländryggen uppvisade båda grupperna en ökad rörlighet efter operation jämfört med innan. Rörligheten i den nivå som var närmast den opererade hade ökat mer i fusions-gruppen än i KD-gruppen.


Den fjärde studien analyserade och jämförde kostnaderna för de båda behandlingsalternativen. Sjukhuskostnaderna var högre i fusions-gruppen och även totalkostnaden för samhället (90.000:-), den senare skillnaden var dock inte signifikant, då spridningen av totalkostnaderna var mycket stor.
Patienterna i KD-gruppen var i genomsnitt sjukskrivna 2 månader kortare än patienterna i fusions-gruppen.


Totalt visade dessa studier att den nya metoden (KD) inte i något avseende var sämre än fusion. Där skillnader förelåg var dessa till KD-behandlingens fördel, varför det i detta tidsperspektiv förefaller rimligt att kunna behandla utvalda patienter med denna metod. Långtidsuppföljning pågår och kommer att rap- porteras fortlöpande.


Extra kursinfo
Kurs: Höftprotesrevision – teori och praktik Datum: 23-25 mars 2011 Ort: Skåvsjöholm Kursgård, www.skavsjoholm.se Kursledning: Docent Per Wretenberg, Professor Lars Weidenhielm,
Ortopedkliniken Karolinska Sjukhuset Kontakt: Annika Kling, högskolesekreterare E-post: annika.kling-osterlund@karolinska.se Antal deltagare: 16 Sista anmälningsdag: 2011-02-15

SÖK

Sök bland publicerade artiklar