Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /hsphere/local/home/ohlssonwtf/ortopedisktmagasin.se/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Ortopediskt magasin: Vetenskap och fest i ortopedins tecken

Vetenskap och fest i ortopedins tecken

Den största konferenslokalen på Elmia, Hammarskjöldsalen, fylldes snabbt av ortopeder, sköterskor, sekreterare och sjukgymnaster.
Mötesgeneralen Birgitta Lagerqvist och hennes stab hade gjort ett fantastiskt arbete med arrangemanget. Jönköping bjöd på härligt väder och ett innehållsrikt vetenskapligt program. Här refereras valda dela

Tisdagen öppnades med två mycket välbesökta symposier. Ett om multiresistenta bakterier, och ett där Lars Weidenhielm och Sören Toksvig-Larsen diskuterade för- och nackdelar med uniprotes och osteotomi vid knäartros.
Osteotomi är en operation som är tekniskt komplicerad och behäftad med något mer komplikationer. Å andra sidan är den ett bra alternativ på den yngre aktive patienten – och i Sverige troligen ordentligt underutnyttjad. Även uniproteserna minskar i antal och totalt sett förefaller båda koncepten kunna användas i klart större utsträckning.
Nils Oretorp från Jönköpingskliniken presenterade sedan sin imponerade stora databas gällande knäproteskirurgi med nästan 3000 operationer.
Symposiet om multiresistenta bakterier var givetvis högaktuellt och problematiken förskräcker. Än så länge är det ett hanterbart läge i Sverige, men incidensen av multiresistenta bakterierna ökar stadigt även här. Vad vi alla kan bidra med är att hålla hygienfanan högt för att minska de 30 000 vårdrelaterade infektioner som sjukvården orsakar varje år, och där de kirurgiska disciplinerna står för merparten.
Rökning och operation diskuterades under ledning av Hans Nåsell. Det står ju helt klart att komplikationsrisken vid elektiv kirurgi kraftigt kan reduceras med rökstopp preoperativt samt även att rökstopp i direkt anslutning till fraktur medför klar riskreduktion.
Symposiet fick också ett genomslag i nationella media. Nu gäller det att vi inom ortopedin hänger på med konkreta åtgärder i relation till detta i ”Vi rök int´- a non smoking operation” anda!
På onsdagen diskuterades proteskirurgi i höft och knä ur olika aspekter, nya tekniker, förankringskoncept med för- och nackdelar, och den nystartade Höft- och Knäföreningen stod för en del av programmet. Gällande nya tekniker kan vi slå fast att det framför allt handlar om patientselektion. Ytersättningsprotes fungerar till exempel bra på yngre män med stort ledhuvud, medan kvinnor och små män har sämre resultat. Vi bör också utnyttja möjligheten till systematisk konservativ behandling (artrosskolan), vilket belystes av Göran Garellick. Kjell-Gunnar Nilsson gjorde också en noggrann genomgång av tekniken vid knäprotesrevision och hade många bra tips till oss proteskirurger.
Kan man bota en frisk som känner sig sjuk? Frågade sig Ingvard Wilhelmsen, gästföreläsare från Norge som driver en hypokondriklinik i Bergen. Givetvis mycket intressant eftersom vi väl alla känner oss krassliga av och till och tillskriver det mer eller mindre osannolika diag­noser. Han har också gett ut flera böcker om hypokondribehandling som rekommenderas. Något av hans huvudbudskap var att man inte ska gå och oroa sig för en sjukdom eller olycka som kan komma att inträffa, detta förtar en stor del av livskvaliteten och har heller ingen förebyggande potential – tvärt om!
Ett flertal mycket bra och intressanta ab­stracts hade skickats in och presenterades i form av fria föredrag och postrar. Tyvärr finns inte möjlighet att kommentera alla, men man kan konstatera att svensk ortopedisk forskning står stark. Ett problem i det avseendet är dock att många forskningsaktiva ortopeder nämner svårigheten att mobilisera tid för sin egen och framför allt doktorandernas forskning. Detta är ett eskalerande problem i den situation vi nu lever i, där produktionen i de allra flesta fall premieras och något som måste hanteras om inte forskningsaktiviteten drastisk ska minska.
Till bästa föredrag men motivationen: För ett definitivt klargörande av ett länge diskuterat problem valdes Partiell eller full belastning postoperativt vid ocementerad höftprotes av Olof Wolf med medarbetare från Uppsala. Till bästa poster med motivationen: Ett banbrytande arbete för en svag patientgrupp valdes Ny vårdkedja vid höftfraktur av Erik Vestberg och Dan Johannesson från Kalmar.
Alan Crockard, är professor i neurokirurgi i London och mycket välkänd inom hals, rygg- och skallbaskirurgi. Han diskuterade den komplicerade problematiken runt reumatiska nackar.
Ett intressant symposium hölls också av Svensk Ryggkirurgisk Förening där man diskuterade behandling vid ländryggsmärta. Argumenten haglade men något konsensus finns fortfarande inte. Är oskuret månne bäst i ländryggen?
Dror Paley är en världsauktoritet inom deformitetskirurgi. Han diskuterade vid sitt första föredrag korrektioner av knädeformiteter där man enligt honom måste ta hänsyn till mycket mer än bara varus och valgusfelställning. Han presenterade t. ex. en teori där även en mindre extensionsdefekt i knät kan leda till smärta och artrosutveckling och därför bör korrigeras. Han återkom senare med ett föredrag inom ramen för SOTS symposium om fraktur och deformitetskirurgi. Där diskuterades också behandling av distala femurfrakturer med retrograd märgspik eller vinkelstabila plattor. Någon säker skillnad mellan metoderna finns inte beskriven, men i litteraturen men givetvis finns olika indikationer.
Svensk Fotkirurgisk Förening diskuterade under ledning av bl. a. Jon Karlsson framfotskirurgi och smärta lateralt i fotleden. David Stainsby, fotkirurg från Newcastle har utvecklat den nu mest rekommenderade metoden för metatarsalhuvudprotrusion i den reumatiska foten som säkert är att föredra framför metatarsalhuvudresektion.
David Stainsby från Newcastle föreläste om framfotskirurgi.
Skandinaviska sarcomgruppen presenterade två innehållsrika symposier, ett om metastatser under ledning av Rikard Wedin och ett om sarkom hos barn. Då det gäller metastaser finns nu väl utvecklade vårdprogram, men ett problem är att det fortfarande är svårt att prediktera patientens överlevnad. De som endast har skelettmetastaser har dock klart bättre överlevnad än de med metastaser till lunga, lever och hjärna. Henrik Bauer hade också mycket viktigt budskap gällande metastaskirurgi. Operera så att det blir stabilt och smärtfritt. En patient med skelettmetastaser ska inte avlasta eller ha ryggkorsett i 6-8 veckor då de flesta har en mycket dålig prognos för ett års överlevnad. ”Sätt inte på en korsett för att du själv ska sova bättre – när patienten inte gör det!” var hans budskap.
Då det gäller kotmetastaser är den viktigaste indikationen för kirurgi neurologiskt bortfall.
Sårsymposiet på torsdagen var välbesökt och det ligger verkligen i tiden att vi på ett adekvat sätt tar omhand våra sårproblem både gällande specifik behandling och inte minst hygien. Vi som läkare behöver nog – vara sig vi har lust eller inte – sätta oss in i sårproblematiken bättre, då behandling av sår är en av de allra största utgifterna inom vården. Utrednings- och behandlingsprogram rekommenderas och här kan man som en start gå in på http://www.vgregion.se/skassarwebben, som fördömligt och med kontinuerlig uppdatering beskriver adekvat sårvård.

Kvinnlig kirurgi diskuterades under hockeymatch
Hur det är att vara kvinnlig kirurg diskuterades under ledning av Marie Wedin. Janice Pasiek, professor i kirurgi från Calgary hade bjudits in och höll ett mycket innehållsrikt föredrag om den kvinnliga kirurgen ur ett historiskt perspektiv. Jag diskuterade med Marie under den senare hockeymatchen och vi har nog kommit en bit på väg i Sverige – men, påpekade hon vid prisutdelningen för både ortopedmilen och golfen, det rapporterades inga tider eller slag för de kvinnliga segrarna och det var också en betydande skillnad i priser! Det finns en del kvar att göra!
Svensk barnkirurgisk förening ordnade en hel förmiddag där höftfyseolyser och ”svåra barnortopediska fall” diskuterades. Något säkert konsensus om hur man ska behandla höftfyseolyser finns dock fortfarande inte. Vilka av de dislocerade ska reponeras innan operation och vilka ska opereras in situ? Vilka patienter ska spikas profylaktiskt på andra sidan? Ska man i vissa fall reponera öppet? Fortsättning följer!

Hot Topics alltid populärt
Hot Topics som presenteras av Epiphysen är alltid mycket populärt. Tre yngre ortopeder redogjorde först för sin forskning. Olof Wolf redogjorde för att det går bra att belasta en ocementerad höftprotes omgående utan att stammen sjunker sigifikant eller att man får en ökad benresorption efter fem år jämfört med om höften initialt avlastas. Hanna Börjesson diskuterade sina studier om subacromial smärta och Eva Moström redogjorde för sina MR-studier på tidiga broskskador som kan få mycket stor användning i framtiden eftersom vi vet mycket lite om den tidiga broskskadan.
Mycket bra och roliga debatter om för eller emot hölls också där Tycho Tullberg v/s Tommy Hansson argumenterade för och emot diskproteser samt Torsten Wredmark v/s Harald Roos för och emot korsbandsrekonstruktion på normalpresterande.
På fredagen ordnades ett symposium om frakturläkning under ledning av Per Olof Josefsson. Vi fick en intressant genomgång av mekanik och biologi av Hans Törnqvist och Magnus Tägli. BMP i kombination med bisfosfonat förefaller vara en lovande kombination vid svårläkta frakturer. Som avslutning på ortopediveckan hölls traditionsenligt ett symposium där nyheter presenterades från svensk ortopedis flaggskepp – kvallitetseregistern.
Det vetenskapliga programmet i Jönköping var därmed avklarat. Jag hoppas att ni tyckte det var givande och ser fram mot att tillsammans med programgruppen i Göteborg planera för mötet där i slutat av nästa sommar! Vi ses!

Per Wretenberg
Vetenskaplig sekr SOF

SÖK

Sök bland publicerade artiklar